برنامه اقامت کانادا ازطریق سرمایه گذاری استان کبک ، تغییر یافت

0 Comment

تغییرات اعلام شده در برنامه اخذ اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری استان کبک به تاریخ ۲۸ مارچ ۲۰۱۸، منجر به افزایش ارقام درخواستی از متقاضی در اعلام میزان دارایی و متعاقباً میزان سرمایه گذاری گردید. بدین ترتیب از این پس ، ضمن تغییر در میزان دارایی متقاضیان جهت منتخب شدن برای این برنامه ،…

Read More